Turite klausimų?
Spauskite čia!

Privatumo politika

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija yra skirta tiems, kurie bendradarbiauja ar ketina bendradarbiauti su UAB „UCS Baltic“ (toliau – Bendrovė arba Mes), naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, stebi Bendrovės veiklą Bendrovės administruojamuose socialinių tinklų paskyrose arba lankosi internetinėje svetainėje https://www.ucs.lt.

Kokiais asmens duomenų tvarkymo principais vadovaujamės?

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją Jūs pateikiate, kai užsisakote ir (ar) naudojatės Bendrovės paslaugomis, lankotės Mūsų interneto svetainėje.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir neilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Asmens duomenis tvarkome tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams:

 • Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį);
 • Gavus Jūsų sutikimą;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė;
 • Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • Kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Tvarkydami ir saugodami duomenis įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieiga prie Mūsų tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.

Pateikdami savo duomenis, Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenis, Jūs privalote nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Mes nebūsime atsakingi už žalą atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis paprastai gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai sudarote su Mumis sutartis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ar kitu būdu kreipiatės į Bendrovę, bendraujate su Mumis per socialinius tinklus ar stebite Mūsų veiklą socialiniuose tinkluose. 

Su Jumis susiję duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Bendrovės interneto svetainėje arba Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 • Sutartinių santykių administravimas bei vykdymas (interneto svetainėje nurodytų paslaugų teikimas), siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
 • Darbo sutarčių sudarymas ir vykdymas bei Bendrovės vidaus administravimas;
 • Bendrovės veiklos viešinimas ir žinomumo didinimas;
 • Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės kontrolė;
 • Užklausų administravimo;
 • Dėl Bendrovei taikomų teisinių prievolių.

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

Tais atvejais, kai Jūs naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis, Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums juos pateikiant tiesiogiai mums. Taip pat Jūsų asmens duomenis gauname iš duomenų valdytojų, kurie Mums suteikia teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai savo veikloje veikiame kaip duomenų tvarkytojas.

Mes turime teisę tvarkyti ir tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pateikiami Mūsų klientų (juridinių asmenų), kai naudojamasi Mūsų teikiamomis paslaugomis. Mūsų klientai, pateikdami Jūsų asmens duomenis Mums, yra atsakingi už informacijos Jums pateikimą apie Jūsų asmens duomenų perdavimą Mums.

Mes įsipareigojame Jūsų asmens duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai tai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei atitinkamos paslaugos suteikimui Jūsų asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Mes perduodame susitarimo dėl asmens duomenų tvarkymo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamiesi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu). Tai pat potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje Politikoje.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovė skelbiamą poziciją, Jūsų pateikti asmens duomenys sunaikinami.

Jūsų, kaip atrinkto potencialaus darbuotojo, asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus Jūsų sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, Jūs galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susisiekdamas su Mumis internetinėje svetainėje https://www.ucs.lt nurodytu telefonu ar el. paštu.

Tais atvejais, kai Mums pateikiate potencialaus darbuotojo rekomendacijas, esate atsakingas už šio asmens informavimą apie jo duomenų pateikimą Mums, sutikimo dėl jo asmens duomenų pateikimo gavimą ir supažindinimą su šia Privatumo politika.

Asmens duomenų tvarkymas Bendrovės veiklos viešinimo ir žinomumo didinimo tikslais

Bendrovės veiklos viešinimo ir žinomumo didinimo (tiesioginės rinkodaros) tikslais Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, miestas. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas išreiškiamas Jums užpildant sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros formas, interneto svetainėje užsiprenumeruojant Bendrovės siunčiamą informaciją apie aktualius įvykius, pažymint interneto svetainėje atitinkamus sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros laukelius bei kitais būdais. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp Jūsų ir Bendrovės. Sutikimo atšaukimas nepaneigia Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki tokio sutikimo atšaukimo, teisėtumo.

Esamiems Mūsų klientams, Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus be atskiro sutikimo, suteikdami galimybę nesutikti arba atisakyti tokio Jūsų kontaktinių duomenų naudojimo ir tik tais atvejais jeigu iš pradžių neprieštaravote dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Jeigu Jums Mūsų tiesioginės rinkodaros tikslu teikiama informacija nebėra aktuali, Jūs sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite bet kuriuo metu atšaukti, susiekdami su Mumis Bendrovės internetinėje svetainėje https://www.ucs.lt skelbiamais kontaktais.

Asmens duomenų tvarkymas Bendrovės pokalbių turinio patvirtinimo ir teikiamų paslaugų kokybės kontrolės tikslais (pokalbių įrašymas)

Siekdami patvirtinti pokalbių turinį ir užtikrinti Mūsų teikiamų paslaugų kokybės kontrolę Mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kai Jūs susisiekiate su Bendrovė interneto svetainėje nurodytais telefonų numeriais: telefono numerį, telefono skambučio datą, laiką, telefono pokalbio įrašą. Telefono pokalbis įrašomas Jūsų sutikimu. Telefono pokalbio įrašas saugomas ne ilgiau kaip 3 metus nuo telefono skambučio datos.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to Jūs reikalaujate ir (ar) numato teisės aktai. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas arba Jūsų duomenys yra būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui.

Jeigu atšauksite sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba pasibaigs duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu), saugosime tik Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinančius duomenis 10 (dešimt) metų nuo sutikimo davimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys galime atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai su Jumis sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Mes įsipareigojame ir Jūsų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina sutartims su Bendrove sudaryti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Asmens duomenys trečiosioms šalims perduodame tik duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamiesi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Be to, Mes galime pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikdami paslaugas Mums tvarko asmens duomenis Mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

Mes taip pat galime teikti Jūsų asmens duomenis atsakydami į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Kokias teises Jūs turite?

Jūs turite šias teises:

 • Teisę žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenys, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti ir kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Mus su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, dėl kurių buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavę Mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų;
 • Kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kai nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Kreiptis į Mus su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis Jūsų nurodytam duomenų valdytojui;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys yra tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui;
 • Nesutikti, kad būtų taikomi sprendimai paremti tik profiliavimu grindžiamu automatiniu sprendimų priėmimu;
 • Teisę reikalauti ištrinti (sunaikinti) Jūsų asmens duomenis, kai tokie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;
 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje. Daugiau informacijos rasite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje https://www.vdai.lrv.lt.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo galite pateikti:

 • Atvykę į Bendrovės centrinį biurą Vilniuje adresu Ulonų g. 5. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Bendrovės darbuotojas paprašys Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tam, kad įsitikintų Jūsų tapatybe;
 • paštu info@ucs.lt ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Mes turime teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Mes atsakymą į Jūsų prašymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jus informavę, Mes turime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialinės žiniasklaidos priemonėse?

Bendrovės veiklos viešinimo ir žinomumo didinimo tikslu, Mes administruojame paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Linkedin ir YouTube. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai Facebook, Likedin ir YouTube.

Daugiau informacijos apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galite sužinoti čia:

 

Informacija apie slapukus

Siekiant pagerinti lankymąsi Mūsų interneto svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų pagalba tvarkome nuasmenintus Jūsų asmens duomenis.

Jeigu Jūs nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną.

Naudojami slapukai

Pavadinimas

Funkcija

Galiojimo terminas

Renkami duomenys

PHPSESSID

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

 

pll_language

Slapukas naudojamas išsaugoti Svetainės lankytojo pasirinktą kalbą

1 metai nuo atitinkamos kalbos pasirinkimo momento

Naudojamos lankytojo kalbos indeksas

_ga

Statistika/analitika

2 metai

Jeigu vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan.

_gid

Statistika/analitika

24 valandos

Jeigu vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan.

_dc_gtm_UA-94059934-1

Statistika/analitika

1 minutė

 

Mes pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl prašome Jūsų periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujausiomis nuostatomis.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. gruodžio 28 d.

UAB „UCS Baltic“

Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240, Lietuva

El. paštas: info@ucs.lt